Konkursas direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigoms užimti

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pupienos g. 4, LT-30153 Didžiasalio k., Ignalinos r. sav., įstaigos kodas 155626061, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas 10,4). Konkurso nuoroda https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-socialiniam-darbui-322;844590.html

DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro (toliau–Centro) direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigybės grupė –I (vadovai).

2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su socialinio darbo arba socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo ir 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.2.Turi būti neteistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas.

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu;

3.4. turi gebėti:

3.4.1. planuoti ir organizuoti darbą, analizuoti ir sisteminti informaciją, operatyviai reaguoti į pokyčius, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti;

3.4.2. dirbti komandoje, priimant sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;

3.4.3. rengti programas ir projektus, juos koordinuoti, vykdyti;

3.4.4. palaikyti demokratinius santykius, grįstus savitarpio pagarba ir pagalba tarp Centro bendruomenės narių, laikytis socialinio darbo etikos normų.

3.5. privalo išmanyti:

3.5.1. Centro struktūrą, veiklos sritis;

3.5.2. darbo organizavimo tvarką;

3.5.3. Vidaus ir darbo tvarkos taisykles;

3.5.4. darbo higienos reikalavimus;

3.5.5. priešgaisrinės saugos taisykles;

3.5.6. dokumentų rengimo taisykles;

3.5.7. socialinio darbo metodus, socialinio darbo naujoves;

3.5.8. darbo teisės pagrindus.

3.6. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, su Centro nuostatais, direktoriaus įsakymais, šiais pareiginiais nuostatais.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja Centro veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo procesuose;

4.2. dalyvauja Centro veiklos planų (įskaitant paslaugų gavėjų individualių socialinės globos, individualios pagalbos planų), programų sudarymo ir vykdymo veikloje;

4.3. planuoja ir organizuoja socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimąsi;

4.4. telkia Centro darbuotojus bendrai komandinei veiklai, socialinės globos paslaugų kokybės gerinimui;

4.5. palaiko ryšius su ugdymo, švietimo, socialinėmis, sveikatos, teisinėmis bei kt. institucijomis vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai, paslaugų teikimo klausimais;

4.6. tinkamai atstovauja vaiko interesus kitose institucijose;

4.7. laikosi tarnybinio etiketo reikalavimų, kultūringai elgiasi ir bendrauja;

4.8. teikia profesinę pagalbą socialiniams darbuotojams bei jų padėjėjams, prižiūri kaip vykdomi socialinę politiką, socialinių darbuotojų, jų padėjėjų veiklą reglamentuojantys dokumentai;

4.9. prižiūri dokumentų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu pildymą;

4.10. užtikrina vaiko poreikių vertinimo ir socialinės globos plano sudarymo ir vykdymo bei priežiūros kontrolę;

4.11. rengia ataskaitas;

4.12. tinkamai saugo dokumentus, pagal reikalavimus formuoja jų bylas ir nustatyta tvarka, tinkamai paruoštus, perduoda į archyvą;

4.13. sudaro socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių šeimynose, darbo grafikus;

4.14. vertina klientams teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų veiklą;

4.15. rengia projektus, dalyvauja jų įgyvendinime;

4.16. pavaduoja Centro direktorių jo atostogų, komandiruočių metu, ligos ir kitais atvejais;

4.17. vykdo nuolatinę vaikų laisvalaikio užimtumo, jų socialinio ugdymo organizavimo priežiūrą įstaigoje, analizuoja, vertina socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų veiklos rezultatus, inicijuoja pokyčius;

4.18. pagal kompetenciją atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

4.19. koordinuoja socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros darbą;

4.20. kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę, užduočių, darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų vykdymą bei teikia pasiūlymus direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

4.21. informuoja ir konsultuoja paslaugų gavėjus savo kompetencijos ribose;

4.22. tiria ir analizuoja paslaugų gavėjų konfliktų priežastis, skundus, pareiškimus, pageidavimus, nepageidaujamus ir ypatingus įvykius, organizuoja ir kontroliuoti jų vykdymą;

4.23. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui;

4.24. vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui funkcijomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) pateikia:

·        Asmens dokumento kopiją;

·        Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

·        Gyvenimo aprašymas (CV);

·        Profesinę patirtį pagrindžiančius dokumentus;

·        Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

 

Dokumentai priimami  iki 2022 m. gruodžio 16 d.

                             Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

1.      Telefonai: (8 386) 59 200; 8 650 40 969.

2.       Elektroninis paštas: sala@ignalina.lt.Iki mokslo metams, sveika vasarėle!

Birželio 21dieną  Naujojo Daugėliškio padalinio vaikai susirinko pabendrauti šeimynos mini šventėje, kurios metu džiaugėsi, kad baigėsi pamokos ir prasideda vasaros atostogos. Padalinio socialinės darbuotojos Edita ir Loreta aptarė mokslo metų rezultatus, pasidžiaugė puikiais sporto, meno ir kitais vaikų pasiekimais. 
Padėkomis apdovanoti:
Solveiga Baranauskaitė – „Už gerą ir stropų mokymąsi bei dalyvavimą Ignalinos rajono Česlovo Kudabos gimnazijos “IKI“ dramos būrelio veikloje“, Merkurijus Rybakovas – „Už aktyvią sportinę veiklą“, Virginija Marija Čibiraitė – „Už gerą mokymąsi, stropumą bei dalyvavimą neformalioje veikloje“.
Rūpintiniams įteiktos žaismingos ir nuotaikingos nominacijos:
Aurelijui Baranauskui – „Idėjų generatorius“, Solveigai Baranauskaitei – „Metų pažanga“, Urtei Paluckaitei – „Maištinga siela“, Laurynui Baranauskui – „Metų nereiklusis“, Georgijui Vinogradovui – „Metų virtuvės šefas – degustatorius“, Merkurijui Rybakovui – „Metų svajonių jaunikis“, Virginijai Marijai Čibiraitei – „Metų kantrybė“ ir Eimantei Čibiraitei – „Metų emocingiausia“.
Prie vaišių stalo vaikai dalinosi mokslo metų eigoje patirtais įspūdžiais, išsakė planus, veiklas, svajones vasaros atostogoms ir aktyviai įsitraukė į šventės žaidimus. Tebus ši vasara kupina naujų įspūdžių ir naudingų patirčių!!!

 

 

                                                                                                                         Loreta Žievienė
                                                                                                                           Socialinė darbuotoja

 

 

 

 

 Išvyka po Rokiškio ir Zarasų apylinkes

 

Birželio 17 dieną Didžiasalio vaikų globos ir socialines paramos šeimai centro gausus darbuotojų būrys vykome į pažintinę kelionę po Rokiškio ir Zarasų apylinkes. Išvykos metu aplankėme Ilzenbergo dvaro parką, įkurtą įspūdingo landšafto vietovėje su dviem – Ilgio ir Apvalaso – ežerais. Vedini smalsumo, kartu su gidu Petru, pasivaikščiojome po išsaugotą ir išpuoselėtą šimtametį parką su daugiau kaip 3 km ilgio pasivaikščiojimo takais ir laukine jo gyvūnija, šikšnosparniais, pakeliui sustodami ir žvilgsnį nukreipdami  į meniškas parko skulptūras, aplankėme  Meilės salą, kuri yra pamėgta jaunavedžių ir į kuria veda tiltas ant vandens.
Grožėjomės parko puošmena – 500 istoriją menančiu Ilzenbergo dvaro ąžuolu galiūnu ir Stelmužiukais – Stelmužės ąžuolo palikuonimis. Aplankė prabangius XIX a. vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmus su autentiškai elegantiškais skliautiniais XVIII a. rūsiais. Po dvariška ramybe dvelkiančio pasivaikščiojimo mūsų laukė skonio  ekskursija - degustacija „Dvariškos kulinarijos paslaptys“. Ilzenbergo dvaras yra vienintelis dvaras Baltijos šalyse, kuriame atkurta ir pilnai vyksta ūkinė veikla.
Skonių ekskursija  buvo unikali, nes ragaudami ir klausydami dvaro virtuvės istorijų, pasakojamų gido Petro, ieškojome  ir natūraliai kūrėme praeities ir dabarties ryšius, prisilietė prie tikrosios, bet dabar Lietuvoje beveik išnykusios dvarų paskirties – ūkininkavimo.
Kiekvienas išvykos dalyvių  ragaujamas produktas – sveikas ir skanus, natūraliai sugrąžino  į praeitį ir priminė ko taip trūksta šiandieną – natūralumo.
Po trijų valandų praleistų Ilzenbergo dvare, kuriame žmogus susilieja su gamta, buvo sunku skirtis su nuostabia harmoninga aplinka, bet teko keliauti toliau ir pasiekti kitą išvykos tiklą - Šlyninkos vandens malūną. Besišnekučiuojant ir aptariant kilusias mintis po apsilankymo Ilzenbergo dvare, kelionė iki malūno neprailgo. Ten apžiūrėjome senovinį, tris šimtus metų menantį malūną bei grožėjomės gražiai sutvarkyta aplinka. Užsukę į amatų namus išvykos galėjome įsigyti įvairių senovinių kepinių iš Šlyninkos malūne sumaltų miltų.
Iš kelionės sugrįžome ne tik kupini gerų emocijų, bet ir sustiprėję kaip komanda

                                                                                                                                                                                                        
Loreta Žievienė
                                                                                                                                                                                              Socialinė darbuotoja


                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
          Birželio 14 dieną Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre vyko paskaita  apie elektroninių cigarečių žalą sveikatai. Šią paskaitą vedė Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės: psichologė Miglė Bogušiavičienė ir jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Nadežda Labutienė.  Paskaitos metu buvo pateikta informacija apie elektroninių cigarečių daromą žalą, keliamus pavojus ir galimas pasekmes. Paskaitėlės pabaigoje turėjome linksmą užduotį su balionais, kurios metu dar pasikartojome mitus ir faktus apie E-cigarečių vartojimą. Renginio vedėjos ragino vengti žalingų įpročių, rinktis sveiką gyvenimo būdą, o gauta informacija pasidalinti su draugais.             

 


 

Šiltas šeimos susitikimas

 

Gegužės 28 dienos popietę į Naujojo Daugėliškio padalinio namų kiemą rinkosi gyventojai, kurie su nekantrumu laukė atvykstančių svečių, kartu augusių ir savarankiškai gyventi iškeliavusių globotinių, juk prabėgo šitiek metų, galvose sukosi mintys kaip atrodo, ką veikia, kaip pasikeitę...

Šios šventės tikslas – palaikyti, tarpusavio ryšį tarp gyvenančių padalinyje ir išėjusių savarankiškai gyventi vaikų.

Popietė buvo pilna šurmulio, prisiminimų jūros vartant senų nuotraukų albumus, bei žiūrint užfiksuotus linksmų akimirkų filmukus. Išėjus pasivaikščiojimas iki „senų“ namelių, kuriuose daugelis augo, svečius užplūdo prisiminimų banga ir dideliu pliūpsniu gerų emocijų.

Susitikimas baigėsi maloniu bendravimu prie vaišių stalo ir išsakytais norais, kad ši šventė taptų gražia kasmetine Naujojo Daugėliškio padalinio bendruomenės tradicija.
                      
                                                                                                                                                                                       Loreta Žievienė 
                                                                                                                                                                                     Socialinė darbuotoja

 
 

                Gegužės 20 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro direktorė Audronė Petrovienė ir Naujojo Daugėliškio padalinio vadovė  Jolita Vaiciukevičienė dalyvavo puikiai organizuotoje konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys“, kurią organizavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Konferencijos metu buvo aptarta socialinių paslaugų kokybės sistemos gerinimo vizija, įrankiai, Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS poveikio socialinių paslaugų įstaigose rezultatai. Taip pat buvo dalijamasi patirtimi apie kokybės sistemos naudą paslaugų gavėjų gyvenimo kokybei, savarankiškumui, įgalinimui. Renginio metu organizacijoms buvo įteikti EQUASS Assurance sertifikatai. Kadangi Centrui toks sertifikatas buvo pristatytas bei įteiktas anksčiau, šįkart tiesiog pasidžiaugėme kartu su  kolegomis iš visos  Lietuvos - 119 organizacijų.

                                                                                                                        Panaudota VšĮ Valukupių reabilitacijos centro informacija ir nuotraukos

      

      Gegužės 10 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro, Dienos centro vaikai kartu su socialine darbuotoja Stasyte Baranauskiene ir socialinio darbuotojo padėjėja Janina Seliukiene vyko į Dysnos kaimo biblioteką, kurioje vyko brolių Evelino ir Elijaus Baliko darbelių parodos „Laisvalaikio akimirkos“ uždarymas. Bibliotekininkė  Vanda Laurinavičienė vaikams papasakojo apie bibliotekos veiklą, pakalbino parodėlės autorius. Evelinas ir Elijus pasidalino mintimis apie laisvalaikio praleidimo būdą, savo darbus, jų techniką. Atsidėkodama darbelių autoriams, bibliotekininkė įteikė didelį šokoladą. Popietė baigėsi saldžiomis vaišėmis ir planais apie bendrus renginius ateityje.
Miškų sodinimo akcija

         Balandžio 23 dieną, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro, Naujojo Daugėliškio padalinio bendruomenė prisijungė prie Valstybinių miškų urėdijos organizuojamos miškų sodinimo akcijos. Naujojo Daugėliškio girininkijoje Džiaugsminės  miške, susirinkusi bendruomenė buvo supažindinta, kaip reikės sodinti mišką, kokius įrankius turėsime naudoti.  Pasiskirstę į poras pradėjome darbus. Vieni kasė duobutes, o kiti sodino medžių sodinukus.  Nors medelius ir sodintojus laistė lietus pasiekėme gerų rezultatų. 1.30 h miško plote pasodinome apie 2000 beržų ir apie 2800 eglučių sodinukų. Džiaugiamės prisidėję, prie gražios akcijos ir norime, kad Lietuvoje oštų miškai.

 
Gerus darbus gera daryti


          Balandis jau nuo seno garsėja kaip švaros mėnuo. Po rudens vėjų ir žiemos šalčių nutirpus sniegui, ateina laikas sutvarkyti aplinką.

Šią balandžio 14d. gamta dovanojo saulėta orą, pučiant lengvam pavasariniam vėjeliui Naujojo Daugėliškio padalinio vaikai surengė pavasarinę talką.

Ši talka ypatinga tuo, kad vaikai nebijodami darbo, vedini puikios idėjos bei savanorystės skubėjo į pagalbą garbingo amžiaus kaimo senolei.

Po kelių valandų nuoširdaus vaikų  darbo grėbiant seną žolę ir lapus bei renkant šiukšles, senolės kiemo aplinka tapo akivaizdžiai švaresnė ir jaukesnė.

Vaikai kartu su senole džiaugėsi atliktais darbais.

                                                                                                                                            Socialinė darbuotoja  Loreta Žievienė

        Balandžio 12 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai dienos centro vaikai lankėsi keistuolių teatre ir Adventica parke. Keistuolių teatre žiūrėjo spektaklį „Ilgoji pertrauka“. Šis spektaklis ne tik mokyklinukams, bet ir tiems, apie kuriuos kalbama scenoje; tai kūrinys visiems jų aplinkoje esantiems žmonėms, tėvams bei mokytojams, atskleidžiantis vaizdingą, vaiko akyse bei mintyse nuolat besimainantį pasaulį - visiškai kitokį, nei regime suaugusiojo žvilgsniu. Tuo pačiu tai ir spektaklis kiekvienam, kažkada patyrusiam, ką reiškia iš savo saugaus ir šiek tiek pasakiško pasaulio žengti į didelį, kitonišką ir bauginantį mokyklos gyvenimą.
Adventica parke vaikai smagiai praleido laiką: šokinėjo didžiausiame vientisame pripučiamame batute, minė dviračių pedalus, ėjo laipyne kliūčių trasa, kartsėsi. Karstynės vaikams – tai saugus, įdomus, pažintinis nuotykių ir žaidimų labirintas, kupinas pramogų norintiems dūkti. Vaikai smagiai praleido laiką.           Vasario 24 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės Agnė Paukštienė ir Jolita Kazulėnienė bei psichologė Rita Bogušienė vedė paauglėms mergaitėms paskaitą „Sveika mityba ir dieta. Koks tarp jų skirtumas“. Specialistės  žaismingu formatu perteikė savo profesines žinias ir pasidalijo asmenine patirtimi. Dalyvės išgirdo pagrindinius sveikos mitybos principus (balansas, įvairovė ir saikas), kuriais vadovaudamiesi galime organizmą aprūpinti reikiamomis maistinėmis medžiagomis bei apsisaugoti nuo ligų, sureguliuoti ir išlaikyti normalų kūno svorį. Specialistės kalbėjo apie saves priėmimą, kraštutinumų vengimą, pusryčių ir vandens gėrimo, fizinio aktyvumo naudą, apie tai, kad „kūnas turi atmintį” ir „prisimena badą” ir kad viskas turi pasekmes, kurias mes galime pabandyti numatyti. Jaukioje aplinkoje, prie arbatos puodelio, buvo žaidžiami žaidimai, atliekamos fizinio aktyvumo užduotys, pristatytos maisto pasirinkimo ir fizinio aktyvumo piramidės. Visos dalyvės dalyvavo individualioje psichologo konsultacijoje ir po paskaitos gavo dovanų po antistresinį kamuoliuką ir obuolių. Svarbu suprasti ir nepamiršti, kad sveika mityba ir fizinis aktyvumas turėtų tapti gyvenimo būdu.

 

 

       Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras siekia nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, todėl 2020 metų liepos 3 dieną buvo pasirašyta sutartis su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą".
Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Diegiant šią sistemą teko įdėti daug darbo, bet pastangos nenuėjo veltui - 2022 m. sausio 31 dieną Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau - Centras) gavo oficialų patvirtinimą ir sertifikatą, kad teikiamos ilgalaikės ir/ar trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams Centre atitinka kokybės sistemos EQUASS Assurance kriterijus. EQUASS Assurance žymi, kad juo apdovanota įstaiga yra auganti ir savo komandą stiprinanti organizacija, gebanti užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, o paslaugų gavėjams - orią kasdienybę.
       Taigi pokyčiams reikia laiko ir, svarbiausia, noro, todėl Centras ir yra tarp visos Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų, įrodžiusių, kad yra pajėgus atitikti europinių standartų keliamus reikalavimus teikiamų paslaugų kokybei.

Didžiasalio vaikų globos ir paramos šeimai centro
EQUASS koordinatorė
Jolita Vaiciukevičienė

 Įgyvendintas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“


 

       Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu – Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru – įgyvendino projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“.

       Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

       Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia 2019-06-14, veiklų pabaiga 2021-12-31. Projektui įgyvendinimui buvo skirta iki 137 889,20 Eur.

    Įgyvendinus projektą buvo atlikti paprastojo remonto darbai butuose, esančiuose Pupienos g. 2 ir Agarinio g. 5, Didžiasalyje, pritaikant patalpas bendruomeninių vaikų globos namų poreikiams, taip pat atliktas VDC, esančio Pupienos g. 4, Didžiasalyje, patalpų remontas, įrengiant erdves naujiems lankytojams, pritaikant patalpas neįgaliesiems.

       Atlikus patalpų remontą buvo įsigyta reikalinga buitinė įranga, baldai vaikų poilsiui, užimtumui, pamokų ruošai, darbinių įgūdžių ugdymui, fizinei veiklai organizuoti, visi BVGN gyvenantys vaikai aprūpinti kompiuteriais. Vaikai apsigyveno tikrai jaukiuose namuose. Kaip akcentuoja ekspertai, tiek išorinė, tiek vidinė aplinka, kurioje gyvena vaikas, turi didelę reikšmę sėkmingai jo raidai ir tolimesniam įsitvirtinimui gyvenime, todėl ypatingas dėmesys bus skiriamas ne tik aplinkai, bet ir šeimyniškumo kūrimui. Tikėtina, kad projektas prisidės prie to, kad Ignalinos rajone neliks vaikų, gyvenančių stacionariose globos įstaigose, o su sunkumais susidūrę šeimos gaus tinkamas socialines paslaugas.

                                  

                                                                                                                                                      Ignalinos rajono savivaldybės informacija

 

 


Atmintis gyva, nes liudija

Minint Laisvės gynėjų dieną ir pagerbiant kovojusius tautos didvyrius Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro  ir Naujojo Daugėliškio padalinio languose sužibo žvakučių liepsnelės.
   Gruodžio 17 dieną graži, šviesi ir šilta šventė surengta Didžiasalio socialinės globos ir paramos šeimai centre. O progų buvo net kelios. Pirmiausia – tai gimtadienis, kurį centras švenčia kasmet besibaigiant metams, šiemet jau 23-ąjį kartą.  Kita proga – bendruomeninių namelių pristatymas ir džiaugsmas, kad dabar globojami vaikai jau gyvena ne įstaigoje, o dviejuose, jaukiai ir moderniai įrengtuose butuose, į kuriuos skuba po pamokų ir jaučiasi kaip savo namuose. Ir trečia proga – tai savivaldybės mero ir būrio svečių atvežtos dovanos – vaikų svajonės.
   Visas Kalėdų Seneliui išsakytas svajones išpildė savivaldybės vadovai, administracijos darbuotojai, aukoję Pyragų dienos akcijoje, taip pat asmeninėmis lėšomis prisidėję valdančiosios frakcijos tarybos nariai ir savo Pyragų dieną surinktus pinigėlius gražiam tikslui pridėjusi Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos bendruomenė.  Taigi, kalnas dovanėlių laukė, kol bus perduotos svajojusiems vaikams. Bet prieš tai dar buvo apžiūrėti naujieji namai, įteiktos įkurtuvių dovanos ir dalyvauta šventinėje programoje. Šventę kūrė visi kartu – ir Didžiasalio,  ir centro Naujojo Daugėliškio skyriaus  auklėtiniai bei darbuotojai. Buvo ir dainų, ir šokių, ir vaidinimų. O kad būtų smagiau, į programą įtraukti ir svečiai. Jie dalyvavo pokalbių laidoje ,,Valanda su svajų fėja“ ir buvo paprašyti papasakoti apie savo vaikystę, iškrėstas didžiausias išdaigas ir svajones. Tie pasakojimai skambėjo tikrai linksmai, nors kai kurios išdaigos buvę tikrai rimtos, bet jų klausytis ypač vaikams labai patiko. Juk net ir meras, pasirodo, buvęs tikras pramuštgalvis ir su draugais prisigalvodavęs dalykų, apie kuriuos jo klausantiems vaikams beliko su šypsena pasakyti: ,,jūs tokių eksperimentų  nebandykite kartoti...“. Nuo mero neatsiliko ir kiti svečiai. Jei kuris ir labai geras buvęs, tai kažką netyčia yra pridirbęs, pvz. langą žaisdamas išdaužęs.
   ,,Jūs mums suteikėte pačią didžiausią dovaną – bendrystę. Visada jaučiame jūsų palaikymą...“,– dėkodama svečiams ir savo darbuotojams sakė Didžiasalio socialinės globos ir paramos šeimai centro direktorė Audronė Petrovienė. Ji įteikė keletą padėkų Didžiasalyje ir Naujajame Daugėliškyje nuoširdžiai, atsakingai ir su meile dirbantiems žmonėms. Vaikų darytos dovanėlės pradžiugino ir svečius.
   Apie savo vaikystę ir svajones pasakojo bei vaikus ir centro darbuotojus sveikino renginyje dalyvavę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius vedėja Irena Gaigalienė ir skyriaus patarėjas Vidas Kreivėnas, taip pat meras Justas Rasikas, savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė, pavaduotoja Lina Gladkauskienė, buvęs centro direktorius Mamertas Papšys bei čia anksčiau dirbusi Visuomenės sveikatos biuro direktorė Žaneta Meidūnienė, tarybos narė Marijona Lukaševičienė, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Matešienė, Didžiasalio ,,Ryto" direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Jelena Tumanovienė. Renginyje taip pat dalyvavo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos direktorė Valentina Čeponienė,  savivaldybės  tarybos nariai Aušra Čeponienė ir Alfonsas Gasparavičius. Kalbant apie svajones, akcentuota, kad jų išpildymui reikia dviejų dalykų – didelio noro ir tiek pat pastangų. To ir linkėta vaikams – svajoti, siekti, kurti ir daug dirbti.
   Meras J. Rasikas sakė, kad dabar jam ne taip rūpi, ar visos vaikystės svajonės išsipildė. Visų svarbiausia rūpintis savo šeima ir  pildyti savo artimųjų bei kitų žmonių svajones. O vaikų svajonės – tai labai jaudinantis dalykas,  todėl jis šios dienos nekantriai laukė, nes žinojo, kad visos svajonės būtinai išsipildys.  Kiekvienam vaikui meras įteikė asmenines, išsvajotas dovanas. Na, Vaikų dienos centrui, kurį lanko 25 miestelio vaikai, dovanotas karaokė muzikinis centras. Aparatūra buvo iškart įjungta ir  gražiausias vaizdas – šokantys ir dainuojantys vaikai – tapo geriausia padėka už dovaną.

 

                                                                                                                                         Fotografavo ir parengė reportažą Lina Kovalevskienė

PROJEKTAS „ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS MOKSLEIVIAMS“

 

 2021 metų III-IV ketvirtį  Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras vykdė projektą  „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“, kuris finansuotas Ignalinos rajono savivaldybė visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Programos tikslas – ugdyti sveiką, blaivų, socialiai priimtiną gyvenimo būdą, kuriant ramią, palankią atsipalaidavimui aplinką, siūlant patrauklias užimtumo formas, ugdant vidines galias bei psichologinį atsparumą. Projektui vykdyti buvo skirta – 2254 eurai.  Suplanuotose veiklose dalyvavo 22 Centro gyventojai.
Dalyvaujant projekte, buvo siekiama įgyvendinti seniai puoselėtą idėją bei sukurti Centro  vaikams netradicines relaksacines erdves, t.y. saugią aplinką, kurioje patirtų nusiraminimą gaudami teigiamas emocijas: stebėdami akvariumo žuvytes, atsipalaiduodami supamame krėsle, klausydamiesi ramios muzikos ir panašiai. Vykdant švietėjišką veiklą dėl neigiamo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio sveikatai, Centro darbuotojai organizavo individualius bei grupinius užsiėmimus su vaikais. Taip pat vyko nuotoliniai užsiėmimai, kuriuos vedė psichologas,  lektorius Evaldas Karmaza, aktualiomis jaunimui temomis: „Psichologinis atsparumas – gebėjimas apsaugoti save sudėtingoje aplinkoje“ ir „Sulaukti 18 ar užaugti“. Siekiant paskatinti jaunimą užsiimti turininga, aktyvia bei pažintine veikla, tris dienas vaikai smagiai ilsėjosi prie jūros, aplankė Jūrų muziejų, Delfinariumą ir kitas lankytinas pajūrio vietas.
Tikėtina, kad paaugliai atrado keletą naujų nusiraminimo būdų kai būna sunku ir liūdna, tiesiog nevartojant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Informaciją parengė
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro slaugytoja Inga Milkevičienė

 

 

 Lapkričio 9 dieną, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro vaikai vyko į ekskursiją Vilniuje. Iš pradžių lankėsi Energetikos ir technikos muziejuje edukaciniame užsiėmime “Ignitis klasėje“. Užsiėmimo metu vaikai sužinojo kaip gaminama elektra ir kaip ją vartoti atsakingai, diskutavo apie atsinaujinančius energijos išteklius bei žmogaus poveikį aplinkai, o vėliau pasitikrino žinias „Kahoot“ žaidime ir apžiūrėjo  Energetikos ir technikos muziejuje veikiančią nuolatinę ekspoziciją.

Pasisėmę žinių, vaikai vyko pramogauti  į „Vichy“ vandens parką. Čia juos pasitiko gausybė veiklų skirtų visoms amžiaus grupėms: baseinai, sukūrinės vonios, vandens pramogos –  Delfinų jūra“ ir „Kanojų upė“, o didžiausi išbandymai laukė adrenalino gerbėjų, kuriems įrengti 9 vandens atrakcionai ir nusileidimo takeliai. Neišdildomų įspūdžių diena prabėgo akimirksniu.....

 Spalio 30 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro ir Dienos cento vaikai lankėsi Anykščių labirintų parke, kuriame patyrė heloviniškai šiurpius siaubo ir baimės pojūčius. Vaikai galėjo ne tik  klaidžioti įvairiausiais labirintais ir patirti odą šiaušiančių potyrių, bet ir mėgautis tik šiai progai sumontuotais naujais atrakcionais: vaikišku apžvalgos ratu, klasikine ir skraidančia karuselėmis, suptis vaiduoklišku laivu – sūpuoklėmis ir išbandyti siaubo kambarį. Parko lankytojus stebino šiurpulinga ir mistinė Vaiduoklių šventės tematika. Čia galima buvo išvysti besislepiančius šikšnosparnius,  panirti į raudonos šviesos prieblandą, išgirsti kvapą gniaužiančius šnabždesius...  

 

Spalio 22 d. Dienos centro vaikai ir darbuotojos vyko į išvyką. Planas buvo aplankyti sostinę ir pasiekti Trakus. Pirmiausiai buvo sugalvota apsilankyti Vilniaus Zooparke, kuriame galima sutikti apie 90 rūšių gyvūnų iš viso pasaulio. Vaikai daugybę gyvūnų matė pirmą kartą, kai kuriuos iš labai labai arti, glostė triušiukus, maitino žuvytes, grožėjosi lemūrais, beždžionėmis, didžiuliais vėžliais ir gyvatėmis, susipažino su šikšnosparniais. Po smagiai praleisto laiko Zooparke ir įdomios pažinties su gyvūnijos pasauliu, vyko į Trakus. Trakų Salos pilyje lankytojai  dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Surask lobį“. Su didžiuliu susidomėjimu klausėsi Lietuvoje rastų lobių istorijų, sužinojo daug istorinių faktų apie pinigų atsiradimą, o pati įdomiausia dalis buvo paslėpto lobio paieškos Pilies ekspozicijoje. Suradę lobį vaikai vyko į restoraną „Karališka Senoji Kibininė“. Čia dalyvavo parodomojoje kibinų sukimo ir totoriško pyrago „Šimtalapis“ edukacijoje su degustacija. Edukacijos dalyviai ne tik stebėjo kaip sukami kibinai ir gaminamas skanusis pyragas, bet edukacijos pabaigoje ragavo kepinius ir gėrė skanią kmynų arbatą. Iš kelionės vaikai sugrįžo praturtėję naujomis žiniomis ir kupini įspūdžių, truputėlį pavargę, bet jau planuojantys naujas išvykas.

 
 

Rugsėjo 29 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Dienos centro vaikai lankėsi Didžiasalio IRKC padalinyje. Ten vyko vilnos vėlimo edukacinis užsiėmimas „Vilnos akvarelė“. Edukaciją vedė ir susirinkusius supažindino su piešimu vilna Svetlana Panavienė ir Vidmanta Visakavičienė. Popietės metu vaikai, pasitelkę savo fantaziją ir naują tapybos technologiją, sukūrė originalius spalvingus paveikslėlius.

  

Vykdant programą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“, spalio 25 ir lapkričio 3 dienomis vyko psichologo, lektoriaus Evaldo Karmazos nuotolinės paskaitos jaunimui aktualiomis temomis: „Psichologinis atsparumas - gebėjimas apsaugoti save sudėtingoje aplinkoje“ bei "Sulaukti 18 ar užaugti?“. Pirmosios paskaitos metu  lektorius pateikė nemažai patarimų, kaip tapti psichologiškai atspariems priklausomybę sukeliančioms medžiagoms, pertekliniam poreikiui žaisti kompiuterinius žaidimus bei naudotis mobiliaisiais telefonais. Aptariant antrąją temą, Evaldas Karmaza paaugliams pristatė žmogaus brandumo požymius, davė savisaugos patarimų bei žinių kaip tapti stipria ir savarankiška asmenybe visuomenėje.

 

 


 
 

Erdvinis kinas

Vykdant programą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“, rugsėjo 9 dieną į Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrą atvyko erdvinis kinas. Kino vaizdas pateikiamas ant išgaubto ekrano ir rodomas nedideliame kupole. Toks neįprastas kinas ne tik pritraukė dėmesį, sudomino, bet ir padėjo įsisavinti informaciją. Vyresni vaikai susipažino su Paukščių tako galaktika, povandeniniu gyvenimu ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Po to pažiūrėjome dar du trumpesnius ir linksmesnius filmukus skirtus mažesniųjų amžiaus grupei.  Pasak vaikų, informacija buvo aiški ir įdomi, ją buvo lengva suprasti, nes buvo pateikta netradiciniu būdu. Šis kinas sukėlė teigiamas emocijas, praplėtė akiratį, paįvairino laisvalaikį.

 

 Lytiškumo paskaita

Rugsėjo 15 dieną Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Naujojo Daugėliškio padalinyje vyko  paskaita lytiškumo tema,  kurią vedė Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės Irena Čeponienė ir Agnė Paukštienė. Bendros paskaitos metu minėtos specialistės papasakojo: apie lytinį brendimą, kūno, elgesio ir emocijų pokyčius paauglystėje, taip pat apie  atsakingą bręstančio žmogaus lytinį elgesį įvairiose gyvenimiškose situacijose. Vėliau paskaita vyko atskirai mergaitėms ir berniukams. Vaikai galėjo užduoti rūpimus klausimus ir apie tai padiskutuoti. Tiek mergaitėms, tiek berniukams paskaita labai patiko, nes buvo kalbama tomis temomis, kurios jiems aktualios ir svarbios.

 


 

 

Rugpjūčio 17-19 dienomis Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro ir Naujojo Daugėliškio padalinio vaikai poilsiavo pajūryje. Ankstyvą pirmosios dienos rytą išvykę, per pietus jau  buvome Šventojoje. Apsigyvenome nameliuose, esančiuose netoli  jūros. Įsikūrę, ėjome apsižvalgyti: ėjome prie jūros  paklausyti jos ošimo, rinkome krauklytes,  pamatėm skultūrą ,,Žvejo dukros“, Senąjį molą, lingavom Beždžionių tiltu. Vakare laukė bendra vakarienė – kepėme šašlykus. Antra diena buvo skirta Klaipėdos miestui. Nuvykę ten, keltu kėlėmės į Smiltynę, kur susižavėję stebėjome delfinų ir ruonio pasirodymus Delfinariume ir grožėjomės Jūrų muziejaus ekspozicijomis. Lankėmės prekybos centre Akropolis. Grįžę į Šventąją, mažiausiai pavargę, dar vaikščiojo po kurortą. Trečiąją dieną vykome į Palangą.  Pirmiausia, apsilankėme iliuzijų namuose ,,Eureka“. Nustebinti liko visi: nuo mažiausio, iki didžiausio. Vaiksčiojome Basanavičiaus gatve iki pat tilto galo, smalyžiavome burbuliniais vafliais ir ledais, tiesiog džiaugėmės  poilsiu. Greičiau, nei norėjosi pralėkė mūsų laikas prie jūros. Jūra, mes dar grįšim!

                                                          Su vaikais smagiai laiką leidusi socialinė darbuotoja Simona

 Liepos 21-23 dienomis Didžiasalio ir Daugėliškio vaikai buvo pakviesti į Vaišniūnų stovyklavietę. Atvykę pirmąją dieną, turėjome įsirengti stovyklos vietą: statėme palapines, kapojome malkas, kūrėme laužą, atsinešėme šaltinio vandens  ir bendrai gaminome vakarienę. Įsikūrę ir sotūs pramogavome:  šaudėme į taikinius,  vieni žaidė krepšinį, kiti – tinklinį, maudėmės ežere.  Kitą dieną laukė didžiausia pramoga – plaukimas baidarėmis. Grožėjomės gamta, matėme gyvates, ūdrą, kartu plaukė kompanionai – ančių šeimyna.  Įveikėme maždaug 15 kilometrų trąsą. Buvome pavargę, tačiau labai savimi didžiavomės. Paskutiniąją dieną žygiavome. Stovyklos vadovas aprodė apylinkes, pasakojo legendas. Drąsiausi ,,tarzanke‘‘ šoko į Laumiakėlio ežerą. Grįžę gaminome pietus iš savo rinktų grybų. Pilni įspūdžių grįžome į namus.  

Veiklos organizuotos projekto ,,Vaikų užimtumas per atostogas“, finansuojamo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo, lėšomis.

 Esame labai dėkingi  Gintui Čepuliui už pakvietimą ir kartu praleistą laiką.   

Vasara – pramoginių ir pažintinių kelionių metas. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro dienos grupės vaikai, esant galimybei, stengiasi nepraleisti progos pamatyti ką nors naujo ir įdomaus. Šį kartą vaikai, lydimi socialinės darbuotojos Stasytės Baranauskienės ir socialinio darbuotojo padėjėjos Ingos Bukelskytės, leidosi į kelionę po kaimyninį Utenos rajoną. Išvyką nusprendę pradėti nuo Bitininkystės muziejaus Stripeikiuose, pakeliui stabtelėjo prie kelininko skulptūros, kur vaikai ne tik fotografavosi, bet ir lyginosi ūgiu su kelininku ridenančiu akmenį. Užsukę į Senovinės bitininkystės muziejų vaikai apžiūrėjo pagonių Dievų skulptūras, susipažino su bičių gyvenamomis erdvėmis, bei avilių raidos istorija. Buvo atskleisti ne tik įdomiausi bitininkystės užkulisiai, bet ir parodyti muziejuje eksponuojami bitininkavimo ir meistravimo įrankiai, senoviniai medsukiai.

Toliau kelionės maršrutas vedė į Triušiukų slėnį.  Čia pasitiko gausybė gyvūnų ir paukščių, kuriuos galima ne tik stebėti, glostyti bet ir  pamaitinti. Vaikai ne tik dalyvavo edukacijoje, bet ir relaksavo. Toliau grupė keliautojų vyko į gelžbetoninių skulptūrų muziejų, kuris įsikūręs Kuktiškėse, privačioje sodyboje.  Muziejaus kieme stovi rekonstruotas ūkinis pastatas, kuris vadinamas pasakų nameliu „Drakono džiunglės“. Jame viskas nulipdyta iš betono, ant sienų išlipdyti įvairūs gyvūnai ir vaizdai. Gelžbetoninių skulptūrų muziejuje vaikai galėjo apžiūrėti daug įdomių ir keistų skulptūrų, įsitaisyti ant jų ir nusifotografuoti.

Pakeliui į namus  laukė dar viena mistiška ir labai paslaptinga vieta – Pačkėnuose įsikūręs Raganų muziejus.  Atvykusius  pasitiko tikra ragana, kuri supažindino su paslaptingu raganų gyvenimu ir pripasakojo daug neįtikėtinų istorijų. Vaikai įdomiai praleido laiką ir suprato, kad nėra ko raganų bijoti, svarbu jas pažinti.

 

 

 

Pramoginę–pažintinę kelionę nedidelė grupė vaikų pasirinko pratęsti romantikos ir grožio kampelyje - Vilniaus botanikos sode. Merginos pasidarė fotosesiją prie nuostabaus grožio bijūnų ir gundančio aromato rožių. Pasivaikščiojo žaliais takeliais, pasigrožėjo augalų gausa.

 


 

 

Globotiniai (rūpintiniai), kurie nepabūgo pramogų ir priėmė aukščio iššūkius medžiuose, apsilankė nuotykių parke „UNO Park“. Čia išbandė jėgas skirtingo sunkumo trasose. Visiems sekėsi įvairiai: drąsesni, ir ne pirmą kartą išbandantys savo jėgas, žengė drąsiai, kiti pasiryžo ir nugalėjo aukščio baimę tik  pirmą kartą. Turbūt smagiausia buvo jauniausiam pramogautojui Laurynui, kuris trasų kelią pradėjo nedrąsiai, o užbaigė didžiuodamasis savimi.

Aktyvaus poilsio laikas nuotykų parke globotiniams (rūpintiniams) paliko įvairių patirtų jausmų bei neišdildomų prisiminimų.

 


 


     Birželio 16 d. Centro globotiniai lankėsi Vilniuje. Vaikai aplankė žinomo Lietuvos ir Lenkijos poeto Adomo Mickevičiaus memorialinę skulptūrą, šv. Onos bažnyčią, Katedros aikštę ir Vilniaus katedrą, Vilniaus dailės akademijos prieigas, tarp Gedimino pilies kalno ir Bernardinų vienuolyno Sereikiškių parke įsikūrusį Bernardinų sodą (apie 9 ha). Globotiniai susipažino ir su garsiąja menininkų respublika – „Užupio respublika“, kuri garsėja turinti savo prezidentą, vyskupą, himną, konstituciją (surašyta ant tvoros), paštą ir kt. Apsilankyta šalia bronzinio Užupio angelo, pasisveikinta su Vilnios krantinėje įrengtoje nišoje sėdinčia bronzine Užupio mergele (undinėle), kuri vilioja į Užupį žmones iš viso pasaulio, pasisupta po Užupio tiltu virš upės įrengtose Likimo supynėse, pasivaikščiota Tibeto skvere. Apsilankyta Užupio skaitytų knygų knygyne-krautuvėlėje „Keistoteka“ bei Užupio meno inkubatoriaus „Galeroje“. Pastarojoje tuo metu buvo eksponuojama Žilvino Bražuko piešinių ir skulptūros darbų paroda „Gluten Free“ („Laisvas. Be glitimo“).Tai paroda apie savęs pažinimą, baimę ir laisvę bei kažką velniškai mielo-šlykštaus, kur darbuose atsispindi autoriaus požiūris į beprasmių vaizdų perpildytą ir neretai absurdišką kasdienio gyvenimo realybę. 

Gegužės 15 d. Padalinio bendruomenė, tarsi didelė šeima, susirinko prie bendro stalo trumpai paminėti Tarptautinės šeimos dieną, nes šeima - didžiulė jėga, nugalinti visas negandas ir įveikianti sunkumus. Palinkėjimai, gražūs ir prasmingi žodžiai slypėjo spalvingose dėžutėse, kurias atidarę kiekvienas šeimos narys buvo maloniai nustebintas. Visus džiugino bendrystės jausmas ir linksmai praleistas laikas prie saldumynų stalo bei arbatos puodelio...


Artėja labai ypatinga pavasario šventė— Mamos diena.  Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Dienos grupės vaikai su socialine darbuotoja Stasyte Baranauskiene visada kupini idėjų ir kūrybinių minčių. Todėl, šventės proga, vaikai savo Mamytems gamino labai įdomius ir originalius atvirukus. Padedami socialinės darbuotojos,naudodami siūlus ir guašą, kiekvienas sukūrė po spalvingą ir neįprastą darbelį. Gražiausi vaikų darbai pirmąjį gegužės sekmadienį dovanos šypsenas ir gerą nuotaiką pačioms brangiausioms Mamoms ir Močiutėms.


 

 

Balandis — švaros mėnuo, todėl, kas tik gali, skuba tvarkytis ne tik savo kieme, bet ir artimoje aplinkoje. Padalinio vaikai taip pat prisideda švarinant gamtą: namuose renka šiukšles jas rūšiuodami, o  balandžio 19 dieną visi tvarkė Naujojo Daugėliškio kaimo aplinką rinkdami šiukšles prie labiausiai žmonių lankomų vietų.

  Balandžio 7 dieną Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro dienos grupės vaikai dalyvavo nuotolinėje edukacinėje velykinėje šventėje „Velykos kitaip“. Šios edukacijos metu vaikai daug sužinojo apie Velykų tradicijas ir papročius. Iš lego detalių konstravo labai neįprastus velykinius kiškučius —kiaušinius, su dideliu noru mokėsi marginti kiaušinius labai paprastu ir greitu būdu - tampomu popieriumi. 

Šv. Velykos – atgimimo, prisikėlimo ir pavasario šventė. Ta proga, pasitelkusi išmonę ir kūrybą, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai bendruomenė įvairiausiomis priemonėmis margino ir dekoravo įvairaus dydžio kiaušinius. Jais buvo papuošti centro kieme augantys persikai, šventiniu laikotarpiu virtę Velykų medžiais. 

  

Aktyviai  ir kruopščiai šventei ruošėsi ir būrys dienos grupės vaikų. Jie savo pieštais ir iš popieriaus gamintais kiaušiniais ne tik prisidėjo prie Velykinių medžių puošybos, bet ir, padedami socialinės darbuotojos Stasytės Baranauskienės, savo dailiais darbais papuošė pirmąjį aukštą.  Dienos grupės lankytojai čia surengė savo rankdarbių parodėlę, kuri žavi ir suteikia šventinę nuotaiką.

  

Kaip ir kiekvienuose namuose, Naujojo Daugėliškio padalinyje virė darbai darbeliai ir malonūs rūpestėliai belaukiant pavasario ir šventų Velykų.  Šventinės vaišės ir margučių grumtynės nepaliko abejingų. Tad visus su bundančiu pavasariu!

  

Balandžio 2-oji — Tarptautinė vaikų knygos diena. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro dienos grupės vaikai paminėjo ją įdomiai ir ne visai tradiciškai.
Vaikai, dalyvaujantys dienos grupės veikloje, gavo unikalią galimybę išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus. Akcija „Knygiukai į pagalbą vaikams“ subūrė virš penkiasdešimties žinomų Lietuvos rašytojų ir iliustruotojų, kurie sukūrė net 37  įspūdingus Knygiukus — nedideles namų sąlygomis atsispausdinamas ir susilankstomas knygeles vaikams.. Lietuvos vaikų knygų rašytojų ir iliustruotojų sukurta dovana Lietuvos vaikams atkeliavo ir pas mūsų centro dienos grupės lankytojus. Kiekvienas vaikas gavo po voką, kuriame buvo įdėtos 9 skirtingos, dar nepagamintos, knygelės. Užsiėmimų metu, sukaupę savo išmonę ir kantrybę, vaikai lankstė knygeles. Rezultatas nenuvylė. Buvo pagaminta nemažai įvairiaspalvių, įdomių mažų knygučių, kurias vaikai kartu su socialine darbuotoja skaitė ir aptarė, taip paminėdami Vaikiškos knygos dieną.

 

 Gruodžio 18 d. vaikų dienos centro vaikai dalyvavo dar viename edukaciniame užsiėmime apie perlus. Edukacinio užsiėmimo metu vaikams buvo pasakojama apie įvairias kriaukles, kuo jos panašios ar skiriasi viena nuo kitos, kurios kriauklės gamina perlus, o kurios ne, perlo gimimą, augimą, jo namelį - perluotę. Užsiėmimo metu vaikai sužinojo, kokie būna perlai, kokių spalvų, kiek laiko auginamas perlas, atlikinėjo užduotis.


 

Padalinyje gyvenantys vaikai bendrauja ir bendradarbiauja su policijos pareigūnais. Jau keleri metai tęsiasi artima draugystė su policijos pareigūnu Irmantu Staliausku ir jo komanda. Šį pavasarį pareigūno gražios iniciatyvos paskatinti vaikai prisidėjo prie pavasario šauklių laukimo ir puošė du inkilėlius, kuriuose apsigyvens vasaroti sugrįžę mažieji paukšteliai. Vienas iš jų papuošė Ignalinos rajono policijos komisariato pastogę.

  

 

Sausio 7 dieną  Naujojo Daugėliškio padalinyje vyko virtuali paskaita apie prekybą žmonėmis ir jų išnaudojimą.  Paskaitą vedė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro socialinė darbuotoja Danutė Grimalauskienė. Vaikai  buvo supažindinti su pagrindinėmis prekybos žmonėmis išnaudojimo formomis.   Darbuotoja pasakojo gyvenimiškas apgautų, išnaudotų žmonių istorijas ir dalinosi patarimais, kaip nepatekti į sukčių pinkles. Taip pat buvo demonstruojami trumpi, gerai įsimenami filmukai apie apgautus jaunuolius įsidarbinant užsienyje bei paauglius, kurie nukentėjo dėl viešoje erdvėje apgaulės būdu platinamų jų  nuotraukų. Vėliau vaikams  buvo suteikta informacija apie  Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro veiklą, jų viešinamą informaciją bei galimybę pasinaudoti patarimais bei pagalba.

 

 


 

PROJEKTAS - „ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS MOKSLEIVIAMS"

        2020 metų III-IV ketvirtį Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras vykdė projektą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams", kurį finansavo Ignalinos rajono savivaldybė visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projektui buvo skirta - 1500 eurų. Suplanuotose veiklose dalyvavo 24 Centro gyventojai.
         Projekto tikslas - užkirsti kelią psichoaktyvių medžiagų vartojimui vaikų tarpe, skatinant socialiai priimtiną jų elgesį, siūlant jiems patrauklias užimtumo formas, ugdant vidines vaiko galias bei organizuojant pačių švietimą.
Kadangi psichoaktyvių medžiagų vartojimas jaunimo tarpe yra labai paplitęs, buvo nuspręsta dalyvauti projekte ir jį vykdant orientuotasi į paauglių švietimą ir informavimą apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį jų pačių sveikatai ir visuomenei.
         Švietėjišką veiklą vykdė Centro darbuotojai organizuodami individualius bei grupinius užsiėmimus su vaikais, demonstruodami prevencinius filmus. Taip pat buvo pakviesta įvairių sričių specialistų: Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėja Jurgita Zenkuvienė, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Neringa Patiejūnaitė, lektorius, psichologas, konsultantas ir asmeninio efektyvumo treneris Darius Ražauskas.
       Siekiant paskatinti jaunimą užsiimti sveikatai naudinga veikla, buvo daug dėmesio skirta užimtumo, sporto bei pramoginės - edukacinės veiklos organizavimui: teniso varžybos, naktinis žygis su baidarėmis, sportiškai praleistos dienos Zarasų bei Wischy vandens pramogų parkuose, Ignalinos baseinų ir pirčių komplekse, įsimintinos akimirkos Tiltiškių vandens malūno muziejuje, Anykščių Safari parke, Apverstame name ir Medžių lajų take.
        Tikėtina, kad paaugliai suvoks, jog jaunimo tarpe „nemadingas", tačiau sveikas gyvenimo būdas, nevartojant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų yra naudingas jų pačių ir aplinkinių sveikatai.

 

 Gruodžio 15 d. popietė prasidėjo įspūdingai. Dienos grupės vaikai dalyvavo Lietuvos jūrų muziejaus Kalėdinėje edukacinėje šventėje su lego, kurios metu patyrė nepamirštamus įspūdžius. Šios edukacijos metu vaikai sužinojo apie lego pasaulį, konstravo Kalėdų senelio elniukus, dovanas, netgi gamino dirbtinį sniegą, lipdė senius besmegenius.

Ši popietė buvo įspūdinga tuo, kad vaikai dalyvavo dar vienoje edukacinėje pamokėlėje, kuri vadinosi „Pingvinai. Kuo mes panašūs?" Edukacijos metu vaikai sužinojo koks gyvūnas yra pingvinas, kuo jis panašus į mus, taip pat mokėsi nustatyti pingvino rūšį, sužinojo kuo minta šie neskraidantys paukščiai, su kokiomis grėsmėmis susiduria gamtoje ir kaip mes, žmonės, jiems galime padėti. Po teorinės dalies vyko viktorina, vaikai atsakinėjo į pateiktus klausimus, atlikinėjo užduotis.

 Lapkričio 16 d. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre paminėta Tarptautinė tolerancijos diena.
Su globotiniais kalbėta apie tai, kas yra tolerancija, aptarti nepakantumo, netolerancijos atvejai mokykloje, artimiausioje aplinkoje, prisiminti įvykiai, kuriuose pasireiškusi netolerancija kitoms tautoms, religinių įsitikinimų žmonėms virto agresija ir karais. Diskutuota apie mūsų visuomenės požiūrį į kitaip atrodančius, kitaip mąstančius bei turinčius kitokius nei dauguma pomėgius, gyvenimo būdą, išsilavinimą ir pan. asmenis. Kalbėta, kad mūsų visuomenė - kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kuriuos sujungus gauname visos visuomenės paveikslą.
Diskusija užbaigta globotinių kūrybiniu darbu „Tolerancijos dėlionė".
Už organizuotas veiklas minint tarptautinę Tolerancijos dieną gautas Tarptautinės Komisijos vykdomojo direktoriaus padėkos raštas.

 


 

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE"

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu - Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru - pradeda įgyvendinti projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-08-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje". Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą".
Projektui suplanuotos investicijos skirtos bendruomeninių ir nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtrai, steigiant dvejus Bendruomeninius vaikų globos namus (toliau - BVGN) ir plečiant vieną Vaikų dienos centrą (toliau - VDC). Siekiant sukurti vaikams kuo artimesnę šeimai aplinką, BVGN planuojama įsteigti Didžiasalio kaime ir Ignalinos mieste arba Vidiškių kaime. Įgyvendinant projektą, numatoma jau turimą butą ir projekto lėšomis įsigytus butus pritaikyti dviejų BVGN veiklai - atlikti paprastojo remonto darbus, pritaikyti neįgaliesiems vienų BVGN patalpas bei įsigyti būtinų baldų ir įrangos.
Siekiant sumažinti vaikų bei jų šeimų socialinę atskirtį, vaiko atskyrimo nuo šeimos rizikas, kuriant pagalbos šeimai sistemą taip pat numatoma plėsti veikiančio Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro VDC, į jo veiklas įtraukiant dviejų kaimiškų seniūnijų (Tverečiaus ir Didžiasalio) vaikus. Įgyvendinant projektą, planuojama atlikti Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro VDC patalpų remontą - įrengti erdves naujiems lankytojams, pritaikyti patalpas neįgaliesiems, įsigyti reikalingos įrangos ir baldų vaikų poilsiui, užimtumui, pamokų ruošai, darbinių įgūdžių ugdymui, fizinei veiklai organizuoti.
Tikėtina, kad, įgyvendinus projektą, Ignalinos rajone neliks vaikų, gyvenančių stacionariose globos įstaigose, o šiuo metu negyvenantys globos įstaigose vaikai nepateks į jas dėl išvystytų socialinių paslaugų bendruomenėje.
Projektui įgyvendinti skiriama iki 137 889,20 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Projektą tikimasi įgyvendinti iki 2022 metų.

 

 


Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius teikia nemokamą pirminę teisinę pagalbą.


 

Lapkričio 4d. Dienos grupės vaikai lankėsi molio būrelyje Ignalinoje, kur susipažino su stebuklingu keramikos pasauliu. Molio menas – taip puiki terapija, padedanti sumažinti stresą, atsikratyti nuovargio ir atitrūkti nuo rūpesčių. Užsiėmimų metu vaikai lipdydami mankštino pirštukus, moliui suteikė įvairiausias formas. Į jį įdėdami savo meilę, šilumą ir geriausias bei gražiausius jausmus. Vaikai ne tik lipdė, bet ir savo sukurtus darbelius dekoravo įvairiomis spalvomis, kur gimė nuostabiausi darbai.

  

Tęsiant projekto ”Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“,  spalio 29 dieną į  Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrą pakvietėme Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono policijos komisariato veiklos skyriaus tyrėją Jurgitą Zenkuvienę ir Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistę Neringą Patiejūnaitę. Tyrėja paskaitos metu globotinius supažindino su jų teisėmis ir pareigomis, vyraujančiais nepilnamečių teisės pažeidimais Lietuvoje: kelių eismo taisyklių pažeidimais, viešosios tvarkos pažeidimais, vagystėmis, psichoaktyvių medžiagų vartojimu ir laikymu, pažeidimų pasekmėmis bei gresiančiomis nuobaudomis.
Visuomenės sveikatos biuro specialistė pasakojo apie elektroninių cigarečių vartojimo žalą paauglio organizmui ir gresiančias pasekmes. Vėliau su tam skirtu aparatu – „smoker lyzer“ matavome anglies monoksido kiekį plaučiuose.

 

 
Spalio 20 d. Dienos grupės vaikai  dalyvavo vilnos vėlimo edukaciniame užsiėmime, kurį vedė Marijona Lukoševičienė. Užsiėmimo metu vaikai galėjo pasirinkti tradicinį vilnos vėlimą karštu vandeniu ir muilu (šlapiu būdu) arba veltinio vėlimą specialia adata (sausu būdu). Kiekvienam pagal gabumus ir kūrybines idėjas buvo skirtas tinkamas dėmesys. Vaikai dirbo mažose grupėse, jiems buvo suteikiami visi reikalingi įrankiai ir medžiagos, tad tereikėjo atsinešti tik gerą nuotaiką 

Rugsėjo 28 d. Dienos grupės vaikai lankėsi Adventica pramogų parke, kur smagiai praleido laiką žaisdami bei šokinėdami ant batutų. Vėliau  mėgavosi Multikino kino teatre, žiūrėdami animacinį filmą ,,Troliai 2“. Pasportavę ir išalkę  užsuko į restoraną ,,Žuvėdra“, pasistiprinti picomis, ledais. Po šios kelionės vaikai ilgai dalinosi įspūdžiais, patirtomis emocijomis.

 
Rugsėjo pabaigoje per mažus Ignalinos miestelius nugriaudėjo „plieninių žirgų“ – motociklų variklių gausmas... tądien „BikeRiders Vilnius“ asociacijos nariai, kuriuos vienija motociklų sportas, aplankė Centro gyventojus Naujajame Daugėliškyje ir Didžiasalyje. Jų buvo išties daug... apie 50 galingų motociklų sustojo kieme, raibo akys nuo neįprastos gausos, motociklininkų aprangos. Adrenalinas liejosi, kuomet buvo lenktyniaujama su vėju... Vaikai džiaugėsi ne tik nepakartojamais įspūdžiais, bet ir svečių atvežtomis dovanomis – drabužiais, batais, sportiniu inventoriumi, higienos priemonėmis, kurias suaukojo paprasti žmonės ir įstaigos. 

Vykdant programą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“ , rugsėjo 17 dieną į Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrą pakvietėme lektorių, psichologą, konsultantą ir asmeninio efektyvumo trenerį Darių Ražauską. Lektorius kalbėjo apie žalingų įpročių pasekmes jaunam organizmui, žmogaus socialiniam gyvenimui. Jis dalinosi asmenine patirtimi bei patarė  kaip tapti sėkmingu.
Vaikams susidomėjus Dariaus Ražausko teikiamomis žiniomis bei aktualia informacija, jis  pasidalino savo socialinių medijų kontaktais, skatindamas vaikus tęsti bendravimą, kreiptis pagalbos ar tiesiog patarimo.

 
Rugpjūčio  27 dienos laukėme su nekantrumu. Mūsų laukė žygis su baidarėmis ir nakvynė  palapinėse. Kadangi su upių maršrutais ir vingiais mums sudėtingai sekasi, todėl mes pasitelkėme į pagalbą mūsų įstaigos ilgametį draugą  policijos skyriaus tyrėjas Irmantą Staliauską, kuris padėjo organizuot baidarių nuomą, stovyklavietės vietą bei išrinko mums tinkamiausią kelionės baidarėmis maršrutą. Plaukėme upe Kiauna apie 14 kilometrų, tačiau šis maršrutas mums nei kiek neprailgo, plaukdami susidūrėme su įvairiomis kliūtimis sekluma ar nuvirtusiais medžiais, per juos baidares reikia persinešti arba išsistumti. Nuobodžiauti neteko: grožėjomės besikeičiančiu kraštovaizdžiu,  įspūdingais smėlėtais skardžiais ir kitais gamtos vaizdais. Grįžę į stovyklavietę įsikūrėme palapinėse, užsikūrėme laužą ir kaip tikri stovyklautojai išsivirėme košės ant laužo. Tuo vakaras nesibaigė, turėjome daug smagios veiklos: plaukiojome ant plaukimo lentų,  žaidėme įvairus žaidimus: tinklinį, krepšinį, rungėmės komandomis loginiuose žaidimuose, vakare mėgavomės pirtele ir atsipalaidavome kubile. Ryte išsivirėme ant laužo gardžios arbatos.  Papusryčiavę ir  aptarę mūsų žygio įspūdžius patraukėme link namų. Žygis paliko daug gerų įspūdžių visi turime svajonę kitais metais jį pakartoti. 

Rugpjūčio 25 d. Vykdant "Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams" programą, vaikai vyko į Anykščius. Išvykos metų vaikai aplankė ir smagiai praleido laiką Safarį parke, Apverstąme name bei Medžių lajų take.

 PSICHOLOGO PASLAUGŲ PIRKIMAS

 

1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras  numato pirkti psichologo konsultacijas Ignalinos rajono globėjams ir jų globojamiems vaikams.

2. Pirkimo objektas – individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, esant būtinybei dalyvauti atvejo vadybos  posėdžiuose. Paslaugos (ne mažiau kaip 60 val. per mėnesį) bus   teikiamos  Ignalinos rajone. Sutartis bus sudaroma 10 mėn.

3. Psichologo paslaugas gali teikti asmuo, turintis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius. Asmuo turi turėti individualios veiklos pažymą.

 

 Kontaktai pasiteiravimui:

 Tel. 8 (386) 59 200; 8 650 40 969

  El.p. sala@ignalina.lt


Rugpjūčio 21 d. Dienos grupės vaikai lankėsi Vilniuje labai smagioje edukacinėje programoje „Šokolado degustacija“ . Šios edukacijos metu vaikai pamatė, kaip gaminami šokoladiniai saldainiai, sužinojo kaip gaminamas pieniškas, baltas ar natūralus šokoladas, turėjo galimybę laimėti daug įvairiausių prizų, o kas svarbiausia patys pasigamino įvairiausių šokoladinių saldainių, kuriuos galėjo pasiimti su savimi. Po šios saldžios degustacijos lankėsi ADVENTICA pramogų parke, kur linksmai praleido laiką.Tęsiant projektoAlkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos priemonės moksleiviams“ sumanymus rugpjūčio 18 dieną išvykome į Zarasų rajoną.  Aplankėme Tiltiškių vandens malūną. Pagrindinis ir originaliausias muziejaus eksponatas – tai pats vandens malūnas, o jo viduje eksponuojama daugybė senovinių radijo aparatų. Vaikai su susidomėjimu klausėsi ekskursijos gido pasakojimų ir stebėjosi, kaip iki šių laikų kito technologijos. Vėliau pasivaišinę arbata patraukėme į Zarasus, kur mūsų laukė  Vandens batutų parkas "Water Inn Zarasai". Tai bene didžiausias pripučiamas vandens batutas įsikūręs ant Zaraso salos ežero. Batutas sudarytas iš įvairaus lygio figūrų bei kliūčių, todėl ne visiems jį įveikti buvo taip paprasta. Mažesni dalyviai mėgavosi pramogomis mažesniame batute, maudėsi ežere.  Grįždami užsukome ant Zarasų apžvalgos rato. Šitaip pasisėmę adrenalino ir gerų įspūdžių puikiai praleidome dieną.Priešpaskutinį rugsėjo sekmadienį Centro vaikai buvo pakviesti į Taujūnų kaimą žvejoti. Ten juos pasitiko puikiai nusiteikęs TV laidų vedėjas, žinomas šalies žvejys Žilvinas Žitkus bei jam talkinantys draugai. Jis vaikus  supažindino su atsakingu laisvalaikio leidimo būdu – mėgėjiška žūkle. Vaikai labai norėjo išmokti žvejybos įgūdžių ir paslapčių bei pagauti laimikį. Sėkmė lydėjo ne visus, o dar ir staiga subjuręs oras... Tačiau liūdėti ir sušalti neleido Žilvino ant laužo išvirta karšta bulvienė, kitos vaišės. O nepavykus parungtyniauti žvejyboje, vaikams buvo suorganizuotas linksmas konkursas - mįslių minimas bei puikūs ir įvairūs apdovanojimo prizai, kuriuos vaikai galės panaudoti žvejyboje.Taigi nors darganota, rudeniška gamta nelepino, laikas praleistas žvejyboje neprailgo ir paliko daug šiltų įspūdžių.