DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO:

 

 VIZIJA šiuolaikiška, atvira visuomenei ir naujovėms socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam Centro gyventojui teisę į kokybiškas socialinės globos ir priežiūros  paslaugas, suteikiančias galimybes gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius poreikius tenkinantį socialinį gyvenimą.

 

  MISIJA –padėti socialinės rizikos vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant kuo didesnio jų savarankiškumo ir integracijos bendruomenėje.

 


 
Centras  savo veikloje vadovaujasi pažangai svarbiomis vertybėmis:

·       atvirumu kitokiam požiūriui, pozityviomis iniciatyvomis, dialogu, bendradarbiavimu, naujovėmis;

·       kūrybingumu generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkiais, juos vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti;

·       atsakomybe už savo veiksmus;

·       moralumu;

·       aktyviu rūpinimąsi ne tik savo aplinka, bet ir bendruomenės poreikiais.

 
 Centro 2021 metų prioritetinės veiklos kryptys:

          

·         Teikiamų socialinių paslaugų optimizavimas, siekiant kokybiško, atitinkančio kintančius gyventojų poreikius, paslaugų teikimo;

·         Vaiko gerovės užtikrinimas;

·         Savarankiško gyvenimo įgūdžių stiprinimas;

·         Centro valdymo efektyvumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant komandinio darbo vystymui.

 
Centras yra socialiai atsakinga ir atvira visuomenei įstaiga:


·         Palaiko ryšį su socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis (Centro gyventojai lanko socialinės globos įstaigose gyvenančius senyvo amžiaus, neįgalius, vienišus žmones, pasveikina juos su šventėmis savo rankų darbo atvirukais);

·         Centro gyventojai rūpinasi beglobiais gyvūnais ( lankosi gyvūnų globos namuose, nuveža maisto, praleidžia šiek tiek laiko su jais);

·         Nuo 2015 m. dalyvauja UAB „Atliekų tvarkymo centro“ projekte rūšiuojant    pavojingas atliekas ir jas priduodat saugiai perdirbti (baterijos, lempos, buitinė bei kompiuterinė technika ir pan.).

·         Centre yra panaudotų baterijų rinkimo talpos;

·         Centre vykdomi žalieji pirkimai;

·         Centro gyventojai  rūšiuojamos atliekos - plastikas, popierius, stiklas;

·         Centro gyventojai kaupia plastikinę tarą, kuri pažymėta depozito ženklu ir priduoda į jų supirkimo vietą;

·         Centro gyventojai patys augina daržoves, netręšiant žemės cheminėmis trąšomis;

·         Centre įrengta  buitinių atliekų kompostavimo dėžė, kurioje kaupiamos netinkamos vartoti daržovės, vaisiai, žolė, medžių lapai. Iš natūraliai suirusių buitinių atliekų, susidaręs  ekologiškas kompostas naudojamas daržovėms, gėlėms sodinti;

·         Kasmet Centro gyventojai su darbuotojais dalyvauja akcijoje „Darom“, rinkdami šiukšles gyvenamosios vietos apylinkėse;

·         Centre, organizuojant gyventojų užimtumą, daromi įvairūs darbeliai iš antrinių ir gamtinių žaliavų (tualetinio popieriaus ritinėlių, audinių skiaučių, skalbinių segtukų, kartono, kaštonų, kankorėžių, kavos pupelių, džiovintų gėlių ir pan.);

·         Atnaujinami susidėvėję baldai (pvz.: kėdžių gobeleno pakeitimas, senos spintos atnaujinimas užklijuojant plėvelę);

·         Centras dažnai gauna paramą kokybiškų dėvėtų drabužių, batų, kuriuos gyventojai noriai dėvi jau ne pirmą kartą. Taip skatinamas antrinis daiktų panaudojimas, vartojimo mažinimas, nuolat neperkant naujų daiktų.

 


                                                                                              APIE MUS


Šiuo metu Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre, vaikų globos grupėje yra 18 globotinių, vaikų dienos centrą lanko 25 vaikai iš  Didžiasalio seniūnijos socialinės rizikos šeimų.

Centre vaikai apgyvendinami nuo gimimo iki 18 metų  ir vyresni, kol mokosi gimnazijoje. Šiandien jauniausiam mūsų  gyventojui 10 metai, vyriausiam – 19 metų.

Centro globotiniai gyvena šeimynų principu. Šeimynos ,,butą'' sudaro 4 kambariai, bendras poilsio kambarys, virtuvėlė, rūbinė. Vaikams sudaroma galimybė patiems savarankiškai skalbti rūbus, gaminti maistą virtuvėlėje.

Šeimynos vaikai turi savo ,,mamą'' socialinę darbuotoją. Šeimyna sudaroma brolių ir seserų neišskyrimo principu.

Mokyklinio amžiaus globotiniai lanko  Didžiasalio ,,Ryto'' gimnaziją,Keturi vaikai mokosi profesinio rengimo centruose Vilniuje ir Kaune.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras turi tinkamas sąlygas vaikų užimtumui organizuoti. Yra moderniai įrengta sporto salė bei aktų salė, kuriose gausu įvairiausio inventoriaus.

Gyvenant atskirose erdvėse vaikams išlieka daugiau privatumo, yra ramesnė gyvenamoji aplinka, globotiniai labiau jaučia priklausomumo ir saugumo jausmą.

Globotinių pareiga ir atsakomybė – prižiūrėti savo gyvenamuosius kambarius ir  tvarką šeimynoje, padėti jaunesniam draugui.

Centras turi visas sąlygas vaikų pagrindiniams poreikiams tenkinti.