Globos centro veiklos tikslas, funkcijos ir teises

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR TEISĖS

                      Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas: užtikrinti, kad visiems Ignalinos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims (toliau ─ globos dalyviai), ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

·         organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

·          konsultuoja, vykdo pasirengimą, vertina asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau-GIMK);

·         parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį ir teikia jo kandidatūrą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritoriniam skyriui;

·          vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

·          dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;

·         budinčio globotojo priežiūrai perduoda vaiką, kuriam budintis globotojas gali užtikrinti emocinį, fizinį saugumą bei visavertį poreikius atitinkantį ugdymą ir priežiūrą, teikti ar organizuoti tęstinę pagalbą socialiniam globėjui ir jo prižiūrimiems vaikams;

·         koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams bei socialiniams globėjams, teikia ar organizuoja reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę ir kitą pagalbą);

·         budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams organizuoja laikino atokvėpio paslaugas;

·         įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;

·          skiria darbuotojus, atsakingus už reikiamos pagalbos budinčiam globotojui teikimą, ir užtikrina, kad ši pagalba būtų teikiama laiku ir kokybiškai; kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;

·          kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);

·         vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę; vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę, ne rečiau kaip kartą per metus arba pagal poreikį ir dažniau teikia siūlymus Tarnybos teritoriniam skyriui dėl budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti kiekvieną globojamą (rūpinamą) ar prižiūrimą vaiką;

·          pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją Tarnybos teritoriniam skyriui, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais;

·          bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi (toliau – Socialinės paramos skyrius), tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

·          bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;

·          pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

·          renka, analizuoja duomenis apie budinčius globėjus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, tarnybos teritorinio skyriaus specialistais;

·          teikia individualias konsultacijas budintiems globotojams (pagal poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per mėnesį), organizuoja psichologinę pagalbą tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), kartu su budinčiu globotoju priima sprendimus kriziniais atvejais, organizuoja kitą pagalbą, kurios reikia vaikui bei budinčiam globotojui, tenkinant vaiko poreikius, visą paslaugos teikimo laikotarpį;

·          koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

·          organizuoja vaiko registraciją pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri pasirenkama arčiausiai vaiko gyvenamosios vietos arba patogiausiai pasiekiama, užtikrina vaikui sveikatos priežiūros paslaugų, tarp jų ir psichikos sveikatos paslaugų, prieinamumą sveikatos priežiūros įstaigose;

·          užtikrina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui pagal įvertintus jo poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atitinkamoje ugdymo įstaigoje (vaikų darželyje, mokykloje ir t.t.);

·          mokyklinio amžiaus vaikui pagal jo galimybes ir sveikatos būklę sudaro sąlygas mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo ugdymo, profesinėje, specialiojoje ar kito tipo ugdymo įstaigoje;

·         užtikrina, kad budinčio globotojo šeimoje vaikas būtų saugus (tiek fiziniu, tiek psichologiniu požiūriu), kad budintis globotojas rūpintųsi vaiko sveikata ir ugdymu;

·          organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;

·         organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;

·         vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;

·         atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.

Globos centro teisės:

·         Sudaryti sutartį su budinčiu globotoju ar ją nutraukti;

·         įgyvendinti vaiko atstovo pagal įstatymą teises, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.