Projektai

2019 m. 
Vaikų  dienos centrų projektas ,,Mano namai – mano tvirtovė." Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
Projekto tikslas - organizuoti ir teikti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams, vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką, nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Projekto vykdymui skirta 15 795 Eur.


2018 m. 

Vaikų  dienos centrų projektas ,,Mano namai – mano tvirtovė." Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projektas  tęstinis. Vykdomas nuo 2007 m.

Projekto tikslas  teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Projekto vykdymui skirta 12910 Eur.


2017 m. 
Vaikų  dienos centrų projektas "Mano namai – mano tvirtovė." Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
Projektas  tęstinis. Vykdomas nuo 2007 m.
Projekto tikslas – teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi  bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Projekto vykdymui skirta 11600 Eur.


2016 m. 
Vaikų  dienos centrų projektas "Mano namai  mano tvirtovė." Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
Projektas  tęstinis. Vykdomas nuo 2007 m.
Projekto tikslas  teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pažinimui, jų savivertės formavimuisi bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Projekto vykdymui skirta 11600 Eur.


2016 m. sausio mėnesį startavo partnerių VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ ir „Barclays Operacijų Centras Lietuvoje“ EQ (emocinio intelekto) projektas Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro bendruomenei. Numatyta projekto trukmė yra 11 mėnesių. Projekto tikslas yra Didžiasalio vaikų globos centro bendruomenėje įtvirtinti vertybėmis bei pasitikėjimu grįstą komunikaciją, sustiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, savigarbą, savivertę; paskatinti juos siekti išsilavinimo bei suteikti žinių ir įgūdžių savęs valdymui stresinėse bei konfliktinėse situacijose, efektyviam laiko planavimui ir pan.  projekte numatytos interaktyvios veiklos, kurių metu siekiama, kad vaikai mokytųsi kelti sau tikslus, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, domėtųsi pasaulyje vykstančiais įvykiais ir turėtų savo nuomonę bei siektų ir tikėtų, kad gali tapti pilnaverčiais, savarankiškais, ekonomiškai nepriklausomais Lietuvos piliečiais.


Norime pasidžiaugti, kad 2015 m. gruodžio mėnesį, kaip dalyviai ir naudos gavėjai, prisijungėme prie Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos įgyvendinamo projekto „Mes knygų saloje“. Dalyvaudami šiame projekte, mes siekiame spręsti vaikų ir paauglių psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą  ir suteikiant  galimybę kalbėti apie sunkumus, neatskleidžiant savo tapatybės.


2015 m. rugsėjo mėn. Centre  pradėjome įgyvendinti tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“, kurios tikslas - padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Šia programa siekiama padėti vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su savo jausmais, bei siekiama įtvirtinti vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. 

     Didžiasalio  vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras yra sukaupęs nemažą projektinio darbo patirtį. Kiekvienais metais Centras dalyvauja įvairiuose skelbiamuose konkursuose paramai gauti, laimi ir įgyvendina projektus. Per savo veiklos metus Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, vienas ar su partneriais, savo veikloms vykdyti iš įvairių  valstybės, savivaldybės, kitų institucijų programų gavo per 250 tūkstančius litų įvairių krypčių ir masto projektams įgyvendinti. Įgyvendinus projektus buvo suorganizuota 10 dieninių vaikų stovyklų socialiai remtinų šeimų  vaikams, keletas projektų,  skirtų Didžiasalio seniūnijos rizikos grupės paauglių užimtumui, nusikalstamumo prevencijai, socialinių įgūdžių ugdymui.
     Taip pat sėkmingai pritraukta investicijų į Centro materialinės bazės bei paslaugų teikimo infastruktūros plėtrą- buvo įsigyta sporto reikmenų, įsigyta virtuvės, skalbyklos, džiovyklos įrangos, baldų, kompiuterinės įrangos, kitos buitinės technikos, priemonių vaikų užimtumo organizavimui.


       2014 metais vykdomi projektai:
• Vaikų dienos centrų projektas ,,Mano namai  mano tvirtovė‘‘. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
Projekto tikslas  teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei jų šeimoms, sudarant palankias sąlygas vaikų saviraiškai, pripažinimui, jų savivertės formavimuisi, bei tėvų gebėjimų rūpintis savo vaikais stiprinimui. Veiklų įgyvendinimui skirta 25 100 Lt.

• ,,Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas‘‘.
Projekto tikslas - ugdyti vaikų norą aktyviai judėti ir sportuoti, didinti organizmo fizinį pajėgumą ir darbibgumą, lavinti judesius ir fizines ypatybes, organizuojant įdomias, vaikams priimtinas, fizines veiklas, siekiant fizinės ir dvasinės darnos. Projeto vykdymui skirta 900 Lt.

 

 


 

2010 METAIS VYKDOMI PROJEKTAI

 • Vaikų dienos centrų projektas ,, Mano namai – mano tvirtovė''.
  Projektas tęstinis. Vykdomas nuo 2007 m.
  Projekto tikslas  teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, ugdyti  tėvų savimonę ir jų atsakomybę bei  sudaryti  palankias sąlygas  vaikų saviraiškai,  socialinių, bendravimo įgūdžių lavinimui ir  savivertės formavimuisi.

 •      Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras pradėjo vykdyti naują tarptautinį  projektą:

     ,,Socialinės aplinkos stiprinimas  Latvijos Lietuvos pasienio bendruomenėms, taikant gyvūnų terapiją''

     Projekto tikslas   stiprinti 16 Latvijos - Lietuvos pasienio savivaldybių bendradarbiavimą plėtojant socialinę infrastruktūrą, vykdant gyvūnų terapiją ir gerinant socialinę aplinką.
     Projektas vykdomas pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. 

 Projekto biudžetas 214677,00 EUR. ERDF 85%,  182475.45 EUR, nacionalinis finansavimas – 15%  32201,55 EUR. 

     Projekte dalyvauja 17 partnerių.

Partneriai Latvijoje:
     Kraslavos, Ludzos, Rezeknės, Dagdos, Agluonos, Daugpilio, Alukstės, Karsavos, Viliani, Riabini, Preili savivaldybės ir Rezeknės miesto Dūma. 

Partneriai Lietuvoje:
     Visagino paramos vaikui centras, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras, Anykščių rajono savivaldybė.

Projekto vadovaujantysis partneris  Latvijos Euroregiono "Ežerų kraštas" biuras.

Projektas truks  nuo 2010m.  lapkričio mėn. iki 2011 gruodžio 31 dienos.  
     Projekto metu numatomos tarptautinės stovyklos Lietuvoje ir Latvijoje, praktiniai seminarai tėvams, auginantiems neįgalius vaikus,  mokymai socialiniams ir medicinos darbuotojams.

    Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras vaikų užimtumui, socialinių įgūdžių plėtrai numato įsigyti kompiuterinės, biuro įrangos, sporto inventoriaus, vaikų poilsio baldų, žaidimų aikštelę su laipynėmis ir čiuožykla.

 


 

2009 METAIS VYKDYTI PROJEKTAI

 • Vaikų socializacijos projektas ,, Pažinkim, kurkim, tobulėkim''
  Projekto tikslas- plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinant konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius,
  sudarant sąlygas tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

 

2008  METAIS  VYKDYTI  PROJEKTAI

 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas ,,Būkime kartu".
  Projekto tikslas  užkirsti kelią  psichoaktyvių medžiagų vartojimui vaikų tarpe, skatinant socialiai priimtiną vaikų elgesį, siūlant jiems patrauklias užimtumo formas, ugdant vidines vaiko galias  bei  organizuojant pačių vaikų ir tėvų  švietimą.
 • Vykdyta vaikų socializacijos programa. Organizuota  dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla "Sala".
  Tikslas – organizuoti turiningą vasaros poilsį socialiai remtinų  šeimų  ir rizikos grupės vaikams .